Deklaracja dostępności

Zakład Usług Komunalnych w
Barczewie

 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe. W przypadku
problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Krzysztof Rukszan pod adresem e-mail: zuk@barczewo.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma
prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład
przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez
audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób
kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej
sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować
żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od
dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest
możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do
informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,
wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub
aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć
wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej 
Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
Zakład Usług Komunalnych, ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo, 1 piętro

1.   Do budynku Zakładu prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody. Brak
podjazdu dla wózków.

2.    W budynku Zakładu nie ma dostępnej windy, jednakże pracownicy
znajdujący się na I piętrze budynku obsługą interesantów na parterze.

3.   Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku i wszystkich jego
pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie
ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4.   W Zakładzie brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przewiń do góry