RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 (zwane dalej „RODO”) informuję, iż:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Barczewie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo

2)     Administrator powołał inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem lukasz.jara@gptogatus.pl;

3)     Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia oraz realizacji umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązków fiskalnych;

4)     Pani/Pana dane będą przekazane do podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub z którymi zawarta zostanie umowa powierzenia przetwarzania danych np. w celu zapewnienia wsparcia wykorzystywanego oprogramowania informatycznego;

5)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz archiwizowane do czasu ostatecznego rozliczenia i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń lub upływu okresu pięcioletniego okresu archiwizacji dla dokumentacji księgowej;

6)     posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7)     ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;

8)     podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy;

9)     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informacja o monitoringu przestrzeni publicznej

W celu zapewnienia ochrony osób i mienia znajdującego się na terenie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Barczewie funkcjonuje system monitoringu. Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

1.    Administratorem danych osobowych (w postaci wizerunku), utrwalonych przez system monitoringu jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Barczewie z siedzibą w ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo;

2.    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: iod24@gptogatus.pl lub pisemnie na adres Zakładu Usług Komunalnych;

3.    monitoring przestrzeni publicznej funkcjonuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie uzasadnionych interesów administratora, które polegają na ochronie osób i mienia na terenie Zakładu Usług Komunalnych;

4.    nagrania będą przetwarzane przez maksymalnie 3 miesiące, chyba że zostaną zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami;

5.    Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. policja, prokuratura, sądy w ramach toczącego się postępowania;

6.    nie przekażemy Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7.    posiada Pani/Pan prawo, w zakresie uregulowanym przepisami RODO, do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

8.    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;

9.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym także w formie profilowania. Nie zostaną również przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przewiń do góry